Bulgaristan’ın resmi dili olan ve Hint-Avrupa dil ailesinin Güney Slav grubunda bulunan Bulgarca, oldukça köklü bir yazı dili geçmişine sahiptir. Bulgarca, 9. yüzyılda yazı dili olarak oluşmuş ve Kiril alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Bulgar alfabesi, Yunan alfabesinden etkilenilerek hazırlanmıştır.

Yazıya dökülen ilk Slav dili olması nedeniyle dilbilimciler tarafından önemsenen Bulgarca, uzun bir süre alfabe birliği kuramasa da eski yazılı metinlerini günümüze kadar ulaştırmıştır. 9-11. yüzyıllar arası dönem Eski Bulgarca olarak kabul edilirken, 11.-15. yüzyıllar Orta Bulgarca döneminde incelenmektedir. Modern Bulgarca ise 16. yüzyıldan günümüze kadar devam eden dönemi kapsamaktadır.

Bulgarcanın oluşumunda etkili olan ve Kuzey Hazar bölgesinden göç ederek günümüz Bulgaristan topraklarına gelen Proto Bulgarlar, Modern Bulgarcaya 30-40 adet kelime kazandırmıştır. Kuzey Bulgarlarının Türk kökenli olması Bulgarcada Türkçe asıllı kelimelerin olmasını sağlamıştır.

Bulgarcanın alfabesi olan Kiril alfabesi, aynı zamanda Rusya, Ukrayna, Sırbistan ve birtakım Orta Asya Türk topluluklarında kullanılmaktadır. Fakat Bulgar harflerinin fonetik olarak ses değeri bu diller ile farklılık göstermektedir.

Bulgarcada toplamda 6 adet ünlü harf bulunur. Bunlar; а, ъ, о, у, е, и harfleridir. Bulgarcada bir ünlü harf, vurgulu bir şekilde telaffuz edildiği zaman açık bir şekilde belirtilir. Vurgusuz olarak belirtilen seslerde ünlü harflerin düşmesi söz konusudur. Vurgusuz ünlü ifadelerinde  а, ъ sesleri aynı fonetik yapıda belirtilir.

Bulgarcanın sessiz harfleri ise 3 tiptedir. Bunlar, yumuşak, sert ve tınılı sessiz harflerdir. Bulgarcanın yumuşak sessiz harfleri; б-в-г-д-ж-з  şeklindedir. Bu sessiz harflerin kelime içerisinde telaffuzlarının değiştiği noktalar bulunur. Bunlar yanına aldığı ünlü veya ünsüz harfe göre belirlenir.

п-ф-к-т-ш-с-х-ц-ч-щ harfleri de Bulgarcadaki sert sessiz harflerdir. Sert sessiz harfin, yumuşak sessiz bir harften önce gelmesi durumunda telaffuza farklılık görülür.

Bulgarca sözcüklerde vurgu ve telaffuz oldukça önemlidir. Soru veya ünlem anlamı sözcüğün vurgusuna göre ayırt edilebilir. Bulgarcanın en zorlayıcı kısmı üç tip isim türünün olmasıdır. Bu türler erillik, dişilik ve nötrlüktür. Sonunda sessiz harf olan sözcükler genelde eril olurken, -a, –я sesleri ile biten sözcükler genelde dişidir. -o, -e sesi ile biten sözcükler de genelde nötr olarak kabul edilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.